x

موفق ترین آلبوم ٩٥

10

شما میتوانید به سه اثر از بین آثار زیر رای دهید . توجه داشته باشد که تنها یک مرتبه میتوانید در این نظرسنجی شرکت کنید

از دید شما موفق ترین آلبوم سال ١٣٩٥ کدام یک میباشد؟

0 Comments Are Open “موفق ترین آلبوم ٩٥”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *